ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Варна

ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции (за ІІ и VІ клас)“: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „АРХИМЕД 2“ ЕООД Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ Обособена позиция №7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство ИК “РИВА” АД

Дата и час на публикуване: 2017-08-21 10:35:58Последна промяна: 2017-08-21 10:35:19
ID номер: 9067446 Статус: затворена

ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна обявява обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Свети свети Кирил и Методий”-Варна, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции (за ІІ и VІ клас)“:

Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД

Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Булвест 2000" ООД и ИК “Анубис” ООД

 Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД

Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „АРХИМЕД 2“ ЕООД

Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“

Обособена позиция №7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство ИК “РИВА”  АД

Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка:

Възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя.

Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното възпитание, Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, разработени са въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. Със заповед № РД 09-3382/16.08.2017 г. на министъра на образованието и науката е утвърден график на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във ІІ и VІ клас и образците на заявки за учебната 2017/2018 г. В параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Постановление №79 от 13.04.2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване.

 

Съгласно чл. 164, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет.

Съгласно Решение на ПС (протокол №14/18.08.2017г.) за избор на  учебници, които ще се използват през учебната 2017/2018г., съгласувано с Обществения съвет, издателствата от които ще бъдат закупени учебници са:„Анубис- Булвест” ООД, „Просвета- София“  АД ,„Пиърсан Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД, „Бит и техника” ООД, „АРХИМЕД 2“ ЕООД ,  СД “Педагог 6” - Делев, Луизова и с-ие“ и ИК “РИВА”  АД

 

Предвид факта, че възлагането на обществената поръчка на други лица, би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт е законосъобразно провеждането на процедурата по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка

Индивидуален номер на процедурата: 0002728
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 31518.08 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-24 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Владимир Николов
 • Телефон/и за контакт: 0885646643
Документи
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 10:35:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073422202
  Удостоверено време: 21.08.2017 10:35:04
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 07:35:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 10:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073422203
  Удостоверено време: 21.08.2017 10:35:07
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 07:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 1

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:14:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073425934
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:14:57
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:14:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 2

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:15:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073425948
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:15:22
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 3

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:15:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073425960
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:15:43
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:15:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 4

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:15:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073425972
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:15:58
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:15:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 5

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:16:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073425983
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:16:16
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:16:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 6

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:16:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073425997
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:16:32
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:16:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана Обособена позиция 7

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-08-21 12:16:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073426008
  Удостоверено време: 21.08.2017 12:16:50
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2017 09:16:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 09:40:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073544333
  Удостоверено време: 25.08.2017 09:40:03
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 06:40:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори