ОУ Св. Св. Кирил и Методий - град Карлово

"АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УПИ I-училище/ПИ с идент. 36498.502.1006/, кв. 78 по УП и КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив "

Дата и час на публикуване: 2020-09-23 16:16:41Последна промяна: 2020-09-23 16:16:24
ID номер: 80331 Статус: възложена

Авариев ремонт на канализационна система към ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Карлово

Индивидуален номер на процедурата: 0006546
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Карлово
Прогнозна стойност: 154502.50 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-03 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Йонка Радулова
  • Телефон/и за контакт: +359 33594809
Документи