ОбУ Д-р Петър Берон - град Ямбол

Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от I клас, II клас, III клас, IV клас и VII клас в ОбУ "Доктор Петър Берон" за учебната 2021/2022 година

Дата и час на публикуване: 2021-03-24 12:39:37Последна промяна: 2021-03-24 12:38:37
АОП номер: 1622 Статус: отворена

Да се проведе процедура на договаряне без предварително обявление на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими
учебници за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от I клас, II клас, III клас,
IVклас и VII клас в ОбУ „Д-р Петър Берон” за учебната 2021/ 2022г. , както следва:
По обособена позиция №1 - Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комнлекти/и достъп до ЕЧ
учебници/, издадени от издателство „Клет България“ ООД с прогнозни стойност 23 396,66 лв. (Двадесет и три
хиляди триста деведесет и шест лева и 66 стотинки) без ДДС
По обособена позиция №2 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от
издателство „Просвета - София“ АД с прогнозна стойност 18 335,18 лв. (Осемнадесет хиляди триста тридесет и пет леваи 18 стотинки) без ДДС

По обособена позиция №3 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от
издателство „Бит и техника“ ООД с прогнозна стойност 768,94 лв.( Седемстотин шейсет и осем лева и 94 стотинки)
без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0006718
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ямбол
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Тодоринка Бонева
  • Телефон/и за контакт: 0894449708
Документи