ОбУ Д-р Петър Берон - град Ямбол

Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от I клас, II клас, III клас, IVклас, Vклас, VI клас и VII клас в ОбУ „Д-р Петър Берон” за учебната 2020/ 2021г. ,

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 14:43:52Последна промяна: 2020-03-24 15:12:54
АОП номер: 01622-2020-0001 Статус: отворена

Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване за децата от подготвителните групи и учениците от I клас, II клас, III клас, IVклас, Vклас, VI класи VII клас в ОбУ „Д-р Петър Берон” за учебната 2020/ 2021г. , както следва:

По обособена позиция №1 - Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство „Клет България“ ООД с прогнозни стойност 36 711,30 лв. (тридесет и шест хиляди лева и седемстотин и единадесет лева и тридесет стотинки)без ДДС

По обособена позиция №2 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство „Просвета - София“ АД с прогнозна стойност 11 685,66 лв. (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и шест лева и шейсет и шест стотинки)без ДДС

По обособена позиция №3 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство „Бит и техника“ ООД с прогнозна стойност 1509,20 лв.( хиляда петстотин и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС

По обособена позиция №4 - Доставка на учебници и учебни комплекти, издадени от издателство „Архимед 2“ EООД с прогнозна стойност 2 996,67 лв.(две хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и шейсет и седем стотинки) без ДДС.

 

По обособена позиция №5 - Доставка на учебници и учебни комплекти/и достъп до ЕЧ учебници/, издадени от издателство ИК ,,Рива“ АД с прогнозна стойност 280,27 лв.(двеста и осемдесет лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006177
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ямбол
Прогнозна стойност: 53183.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ваня Драгова Желязкова
  • Телефон/и за контакт: 0894449760
Документи