Първо основно училище Св.Климент Охридски - град Раднево

“Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст по утвърдени маршрутни разписания за учебната 2019/2020 г., по ообособени позиции“, обособена в две позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2019/2020 г. по маршрут: Гр. Раднево – с. Трънково – с. Свободен – с. Знаменосец – с. Пет могили – гр. Раднево”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2019/2020 г. по маршрут: Гр. Раднево – с. Любеново – с. Константиновец – с. Любеново – с. Трояново – с. Рисиманово – с. Българене – с. Знаменосец – гр. Раднево”.

Дата и час на публикуване: 2019-07-12 12:46:01
ID номер: 9090218 Статус: възложена

При изпълнение на дейностите следва да се спазват съответните законови и подзаконови нормативни актове в областтта на осъществяване на специализиран превоз на ученици. Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, следва да бъдат извършени в съответствие с Техническата спецификация по съответната Обособена позиция

Индивидуален номер на процедурата: 0005135
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Раднево
Прогнозна стойност: 69795.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Иванова Стоева
  • Телефон/и за контакт: 0417/82498 GSM 0897521536
Документи