ОУ Иван Сергеевич Тургенев - град Разград

“Доставка на закуски и обеди за учениците от ОУ „Иван С. Тургенев“ град Разград по обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 2021-08-10 15:50:22Последна промяна: 2021-08-10 15:50:13
АОП номер: 02829-2021-0001 Статус: прекратена

Настоящата обществена поръчка има за цел снабдяването на ОУ „Иван С. Тургенев“ град Разград с необходимите хранителни продукти, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандарти. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора /за три учебни години/ на закуски за учениците от I до IV клас и подготвителната група между 07:30 -8:00 часа, топъл обяд за учениците от I до VII клас на целодневно обучение в 11:30 часа и закуски за училищен бюфет всеки ден между 7:30 и 8:00 часа.

Индивидуален номер на процедурата: 0006912
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 245205.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Милена Орешкова
  • Телефон/и за контакт: 0893506446
Документи