ОУ Неофит Рилски село Дерманци

„Организиране и провеждане на летен лагер по проект BG05M2OP001-3.024-0004 "При нас е интересно!" - извънкласни дейности за усвояване на знания и умения на 21 век”

Дата и час на публикуване: 2022-06-15 13:31:42
АОП номер: 03030-2022-0001 Статус: прекратена

Обект на поръчката по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 ЗОП е „услуга“.
Предмет на обществената поръчка еОрганизиране и провеждане на летен лагер по проект BG05M2OP001-3.024-0004 "При нас е интересно!" - извънкласни дейности за усвояване на знания и умения на 21 век”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
 Изпълнителят на обществената поръчка трябва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя действия, свързани със следните технически параметри:
Изпълнителят трябва да организира и проведе един летен лагер през месец август 2022 г., с брой участници, продължителност и място на провеждане, съгласно Техническата спецификация.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: Проекта на договор; Техническата спецификация; Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификации[1] на изискванията на Възложителя („Технически спецификации“).

Индивидуален номер на процедурата: 0007073
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дерманци
Прогнозна стойност: 10799.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63500000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-06 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Петя Василева Кръстева
  • Телефон/и за контакт: 0893328102