ОУ Христо Ботев - село Кукорево

„Извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение в ОУ»Христо Ботев»-с.Кукорево през учебната 2016/2017 година по утвърдени маршрутни разписания“, както следва: - гр.Ямбол – с.Окоп – с.Ханово – с.Кукорево – 28 км, 25 ученика - Гр.Ямбол – с.Стара река-с.Козарево-с.Калчево-с.Победа-с.Челник- с.Кукорево - 45 км, 32 ученика

Дата и час на публикуване: 2016-08-31 09:40:20Последна промяна: 2016-08-31 14:14:23
ID номер: 9056010 Статус: възложена

Превозът ще се извършва чрез два курса на ден /сутрин и след обяд/ с два автобуса с над 22 места по горепосочените утвърдени маршрутни разписания като се вземат предвид прогнозния брой ученици за учебните дни. Прогнозни учебни дни за периода от 15.09.2016 г. до 15.06.2017 г. – 170 /сто и седемдесет/.Превозите ще се плащат на основание чл.32, ал.1 от Наредба №2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Максимално допустима единична цена 1,375 лв. на километър пробег без включен ДДС в рамките на 146 км дневно като съгласно чл.32, ал.2 от Наредба №2 / 31.03.2006 г. общият пробег на специализирания превоз включва пробега по разписания и до 20 на сто от него – технологичен пробег от и до местодомуването.

По време на превоза учениците ще се съпровождат от длъжностно лице, определено от директора на училището. При превозването на учениците да се спазват изисквания на Закона за автомобилните превози и съответните подзаконови нормативни актове, уреждащи съответната правна област. Срокът на изпълнение е от 15.09.2016 г. до 15.06.2017 година.

Начин на финансиране и плащане:

-          начин на финансиране – финансирането е от държавния бюджет;

-   начин на плащане: ежемесечно в срок от 2 дни след представянето на  издадени фактури за всеки календарен месец, депозирани до 5-то число на следващия месец в счетоводството на училището, с които е фактурирана стойността на услугата за изтеклия месец и с приложени справки за извършените курсове, изминатия пробег за месеца и представените пътни листове за извършените превози.

Индивидуален номер на процедурата: 0001197
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кукорево
Прогнозна стойност: 34128.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-08 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Коста Славов Главчев
  • Телефон/и за контакт: 046 984045; 0886393155
Документи