ОУ Христо Ботев - село Кукорево

Извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение в ОУ Христо Ботев - с.Кукорево през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания

Дата и час на публикуване: 2015-08-18 10:19:50Последна промяна: 2015-10-20 10:31:52
ID номер: 9044915 Статус: възложена

Извършване на специализиран превоз на ученици, подлежащи на задължително обучение в ОУ»Христо Ботев»-с.Кукорево през учебната 2015/2016 година по утвърдени маршрутни разписания“, както следва: - гр.Ямбол – с.Окоп – с.Ханово – с.Кукорево – 28 км, 25 ученика - Гр.Ямбол – с.Стара река-с.Козарево-с.Калчево-с.Победа-с.Челник- с.Кукорево - 45 км, 38 ученика Превозът ще се извършва чрез два курса на ден /сутрин и след обяд/ с два автобуса с над 22 места по горепосочените утвърдени маршрутни разписания като се вземат предвид прогнозния брой ученици за учебните дни. Прогнозни учебни дни за периода от 15.09.2015 г. до 15.06.2016 г. – 170 /сто и седемдесет/. Превозите ще се плащат на основание чл.32, ал.1 от Наредба №2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници. Максимално допустима единична цена 1,375 лв. на километър пробег без включен ДДС в рамките на 146 км дневно като съгласно чл.32, ал.2 от Наредба №2 / 31.03.2006 г. общият пробег на специализирания превоз включва пробега по разписания и до 20 на сто от него – технологичен пробег от и до местодомуването. По време на превоза учениците ще се съпровождат от длъжностно лице, определено от директора на училището. При превозването на учениците да се спазват изисквания на Закона за автомобилните превози и съответните подзаконови нормативни актове, уреждащи съответната правна област. Срокът на изпълнение е от 15.09.2015 г. до 15.06.2016 година. Начин на финансиране и плащане: - начин на финансиране – финансирането е от държавния бюджет; - начин на плащане: ежемесечно в срок от 2 дни след представянето на издадени фактури за всеки календарен месец, депозирани до 5-то число на следващия месец в счетоводството на училището, с които е фактурирана стойността на услугата за изтеклия месец и с приложени справки за извършените курсове, изминатия пробег за месеца и представените пътни листове за извършените превози.

Индивидуален номер на процедурата: 0000267
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кукорево
Прогнозна стойност: 34128.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60100000, 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-10 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение заповед за публикуване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 10:53:15
 • публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 10:53:39
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 10:53:53
 • Образци

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-08-18 10:54:00
 • избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 09:53:50
 • ДОГОВОР

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 09:59:51