Община Омуртаг

Изграждане на приют за безстопанствени животни-етапно изпълнение, УПИ IV, кв. 3, с. Средище, община Омуртаг

Дата и час на публикуване: 2020-01-10 09:50:21
АОП номер: 00449-2020-0001 Статус: възложена

Изграждане на приют за безстопанствени животни- етапно изпълнение, УПИ ІV, кв. 3, с. Средище, общ. Омуртаг.

Индивидуален номер на процедурата: 0005867
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Омуртаг
Прогнозна стойност: 616200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45212000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-30 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Дирекция СИ
  • Телефон/и за контакт: 0605 63540
Документи