ДГ 59 Елхица - град София

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59"Елхица", гр.София"

Дата и час на публикуване: 2021-02-17 18:17:16
Статус: отворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59"Елхица", гр.София"

Индивидуален номер на процедурата: 0006669
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 105000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2021-03-09 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Виолета Коцева
  • Телефон/и за контакт: 02/ 875 90 29