ДГ 59 Елхица - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 59 "Елхица", гр. София

Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:09:31
АОП номер: 04504-2020-0001 Статус: отворена

Доставка на хранителни продукти по техническа спецификация за нуждите на ДГ № 59 "Елхица"

Индивидуален номер на процедурата: 0005855
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 105000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-27 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт: 02/ 875 90 29
Документи