ДГ 59 Елхица - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№59 "Елхиц" гр. София

Дата и час на публикуване: 2018-12-18 13:28:06Последна промяна: 2018-12-18 14:21:00
АОП номер: 04504-2018-0001 Статус: приключена

Публично състезание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ№59 "Елхица" по техническа спецификация и писмени заявки от възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0004490
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 150000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Галина Димитрова
  • Телефон/и за контакт: 02 8759029
Документи