ДГ 59 Елхица - град София

Обществена поръчка за Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 59 "Елхица"

Дата и час на публикуване: 2015-06-18 18:06:22Последна промяна: 2015-06-18 18:06:15
АОП номер: 04504-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ № 59 "Елхица"

Индивидуален номер на процедурата: 0000145
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне с обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 108000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15893000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-03 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Решение № 1 за откриване на Обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:54:41
 • Обявление за откриване на обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:54:47
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:54:50
 • Писмо до Средствата за масово осведомяване

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:54:53
 • Представяне на участник - Приложение № 1

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:54:58
 • Техническа оферта - приложени 3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:03
 • Ценова оферта - приложение 4

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:06
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:09
 • Декларация по чл.56, ал.1 , т.1 т12 от ЗОП за приемане условията на проекта на договор - приложение 5

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:13
 • Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - приложение 9

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:16
 • Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - приложение 7

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:19
 • Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - приложение 8

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:21
 • Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - приложение 9

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:55:25
 • Проект на договор за изпълнител на обществена поръчка

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 17:57:59
 • Разяснение

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-07-20 14:23:16
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 16:18:23
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 16:18:27
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-21 12:59:41
 • Решение № 2, с което е обявено класирането на участниците и е определен изпълнител

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-21 13:01:35
 • Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 59 "Елхица"

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-12 12:11:05