ДГ 58 Слънчево утро - София

Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за ОДЗ № 58 Слънчево утро

Дата и час на публикуване: 2015-09-08 12:51:35Последна промяна: 2015-09-23 16:09:10
ID номер: 9045716 Статус: затворена

Предмет на настоящата поръчка е периодичната доставка по заявки с посочен асортимент, направени от директора на детското заведение или упълномощено (назначено) от него лице, на хранителни продукти, в т. ч., но не само на:

І. Хляб и тестени изделия. Зърнени храни

ІІ. Месо, месни продукти и риба

ІІІ. Млечни продукти

ІV. Плодове и зеленчуци

V. Плодове и зеленчуци консервирани, замразени

VІ. Други хранителни продукти

VІІ. Хигиенни материали

за нуждите на Обединено детско заведение № 58 „Слънчево утро”, находящо се на територията на Столична община, район „Кремиковци”, кв. Челопечене ул. „ Яне Стоянов 19.

Място на изпълнение на поръчката – периодичните доставки на хранителни продукти следва да бъдат извършвани франко складовете на Възложителя, находящи се на следните адреси в гр. София:Обединено детско заведение № 58 „Слънчево утро”, находящо се на територията на Столична община, район „Кремиковци”, кв. Челопечене ул. „ Яне Стоянов 19

Срок/ове за изпълнение на поръчката – доставките на хранителните продукти трябва да се извършват в дните и часовете, посочени от Възложителя в писмените заявки, като обикновено хлябът и хлебните изделия се доставят до 08:00 часа на деня, за който са заявени, а останалите хранителни продукти – до 10:00  часа на съответния ден. Часът на доставки може да бъде изменян от Възложителя, с изрични указания на Изпълнителя, в колко часа да бъде доставена стоката в рамките на работното време на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0000300
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15810000, 39830000, 39831000, 33761000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Документи
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 14:53:23
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 14:53:47
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 15:29:14
 • Протокол от заседание на Комисията за провеждане на обществена поръчка.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-23 16:09:12
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-24 11:18:38