ДГ Деница - град Пещера

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9050648статус: затворена

Обществена поръчка с Предмет: “Ежедневна доставка на хранителни продукти“ с Обособена позиция №1 „Месо и месни продукти“ , Обособена позиция №2 „Мляко и млечни

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-02 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-22 14:02:10
ID номер: 9050432статус: възложена

Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на Доставка и съгласно Чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, ще се осъществява, чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осма „а“

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-25 17:30:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-17 11:01:03