ДГ 80 Приказна Калина - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 80 "Приказна Калина"

Дата и час на публикуване: 2022-10-20 07:50:50Последна промяна: 2022-10-20 07:50:47
Статус: отворена

Предмет на настоящата процедура e "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 80 „Приказна Калина“, ул. „Видлич” №2, гр. София, като ще се доставят хранителни продукти в следните основни групи - месо и месни продукти, риба и яйца; мляко и млечни продукти, масла и мазнини; зърнено-житни храни, храни на зърнено-житна основа,  варива и печива; плодове и зеленчуци – сурови, консервирани, замразени, изсушени, зеленчукови сокове, нектари, плодови сокове, конфитюри, мармалади, компоти; други хранителни продукти. Пълното описание на хранителните продукти и техните ориентировъчни количества, необходими на Възложителя са описани в Технически спецификации – специфични изисквания към хранителните продукти, неразделна част от настоящите условия. Количествата, описани в Техническата спецификация – специфични изисквания към хранителните продукти, са приблизително необходимите за 12 (дванадесет) месеца и са съобразени със заложените финансови средства в бюджета на ВъзложителяКоличествата и асортимента (видовете хранителни продукти), посочени в техническите спецификации, са индикативни (прогнозни) и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем.

Индивидуален номер на процедурата: 0007126
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 141747.38 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-07 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Нина Иванова
  • Телефон/и за контакт: 028595017