Община Кула

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:05:09
АОП номер: 00827-2019-0004 Статус: възложена

Изпълнение на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула

Индивидуален номер на процедурата: 0005663
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Кула
Прогнозна стойност: 659218.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Илинка Найденова
  • Телефон/и за контакт: 0938/32227
Документи