НПМГ Акад.Любомир Чакалов - град София

„Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Пристрояване на учебен корпус, физкултурен салон и STEM център за нуждите на Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов“

Дата и час на публикуване: 2022-07-11 12:31:36Последна промяна: 2022-07-11 12:50:23
АОП номер: 05846-2022-0001 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект за обект: „Пристрояване на учебен корпус, физкултурен салон и STEM център“ в т.ч. Учебен корпус, с РЗП 2 700 кв.м., Физкултурен салон, с РЗП 1 100 кв. м. и STEM център, с РЗП 500 кв.м., вкл. отстраняване на забележки/нередности по предадения за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи инвестиционен проект. Инвестиционният проект следва да бъде изготвен съгласно изискванията на ЗУТ, Закона за предучилищното и училищното образование и всички подзаконови актове към него, Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, кулурата и изкуствата, Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектът следва да бъде придружен с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части. Проектът следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на общината и да бъде издадено разрешение за строеж.

Индивидуален номер на процедурата: 0007085
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 136725.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-25 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Елка Спасова
  • Телефон/и за контакт: 0876290377