Национален дворец на децата /НДД/

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЧИВНИ БАЗИ ОТ ОБЩ ТИП ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ВАКАНЦИИ НА МОРЕ И ПЛАНИНА

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 11:53:16Последна промяна: 2020-03-20 11:52:19
АОП номер: 03453-2020-0001 Статус: възложена

Възложителят прилага открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл.73 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП.  С избора на открита процедура в максимална степен се постига целта на закона, а именно ефикасност при разходването на публични средства, предвид че при тази процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка (максимално разполагаем финансов ресурс  на възложителя) е 1 050 00 лв без ДДС.  Възлагането на настоящата обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1 от ЗОП от една страна е с цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат най-добрите за възложителя условия, а от друга да се защити общественият интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и едновременно с това да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при участие. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006147
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 1050000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55243000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-24 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Н.Кръстев
  • Телефон/и за контакт: 02/9202317
Документи