• Начало
  • Новини
  • Депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за обществените поръчки

Депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за обществените поръчки

Депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за обществените поръчки09Май
2014

Депутатите приеха и на второ четене промените в Закона за обществените поръчки, предаде “Фокус”. Така в обществените поръчки се въвежда принцип, който забранява на администрациите да изискват от кандидатите и участниците доказването на обстоятелства, които се съдържат в публични регистри, или на данни, които са вече събрани или създадени от държавен орган.

С промените отпада задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да закупуват документацията за участие. Въведено е задължение за възложителите да публикуват цялата документация в профила на купувача с изключение на информацията с поверителен характер или класифицираната информация. Предлага се кандидат или участник да закупува документация само и единствено ако желае това при цена, която е съответстваща, както досега, на действителните разходи за отпечатването и размножаването й. С предложената отмяна на задължението за закупуване или получаване на документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаването на заявленията или офертите се преустановяват и възможностите за корупция и за нарушаване на принципите за лоялна конкуренция и равнопоставеност.

С предложените изменения се създават гаранции за прилагането на принципа на пропорционалността, твърдят от НС. Изброени са конкретни, често използвани в практиката хипотези, с които се поставят ограничения за участие в процедурата на широк кръг лица, които реално имат възможностите и капацитета да изпълнят поръчката, но са възпрепятствани от изкуствените бариери, които се поставят най-вече при определянето на критериите за подбор. С предложените промени ще се прекрати практиката да се сключват договори за обществени поръчки с участници, които са доказали оборот, но след това не изпълняват поръчката именно поради липсата на финансови средства.

С посочените промени относно правилата за извършване на подбор ще се даде шанс и на малките и средните, и особено – на новосъздадените предприятия, да участват в обществени поръчки, за изпълнението на които докажат, че разполагат с необходимите възможности. За реализирането на този шанс е и редакция, с която се цели по ясен и недвусмислен начин да се посочи обвързаността й с изискванията за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите и участниците. Новата редакция подчертава, че кандидатът или участникът не просто може да използва такива ресурси, а че използването на такива ресурси може да бъде прилагано като доказателство за финансови и технически възможности. Разликата е принципна и има за цел да помогне малките и стартиращите предприятия да си набавят по договорен или друг път недостигащата им ресурсна обезпеченост чрез помощ от трети лица.

Установява се правилото, че при обявяване на обществени поръчки за строителство над 2 640 000 лева възложителят е длъжен да определи дела, който участниците трябва да предоставят за изпълнение от подизпълнители, като този дял не може да бъде по-малък от 30 на сто и по-голям от 70 на сто от общия обем на поръчката. По този начин „големите” биват задължени да включват „малки”.