Община Неделино

„ ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. НЕДЕЛИНО ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Текущ ремонт на улици -ул. Люлин от ос.т. 153 -229, ул. "Метакса Гугински" ос.т. 197-225,ул. "Здравец" ос.т. 72-38, ул. "Черно море" ос.т.606-1035 и ул. "Иван Вазов" от ос.т.605 -505 и 507-508 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Текущ ремонт на улици - ул. "Акация" ос.т.63-68, ул."Напредък" ос.т.72-76, ул. "Метакса Гугински" ос.т.200-205-197 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Текущ ремонт на улици - ул. "Йордан Йовков" ос.т.677-671, ул."Никона Вапцаров" от ос.т.197-200 , ул. "Иван Вазов" от ос.т.478-482 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Текущ ремонт на улици - ул. "Кирил и Методий" ос.т.859-936, ул."Първи Май" от ос.т.265-316 ул. "Дунав" от ос.т.287 до горски път

Дата и час на публикуване: 2019-08-12 13:52:48Последна промяна: 2019-08-12 14:57:22
ID номер: 9091291 Статус: затворена

 

Обхват на дейностите: Техническите изисквания на Възложителя и дейностите включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация неразделна част от настоящата документация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005278
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 251120.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи