Община Неделино

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Неделино за 2019 год. по проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 - 2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020”.

Дата и час на публикуване: 2019-06-17 17:13:16
ID номер: 9089270 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с предмет:„Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020,  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”. Обемът на доставките ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и не пораждат задължения за Възложителят да ги заявява, и закупува в пълен обем. Възложителя има право да завишава или намалява количествата на отделните продукти. При доставяне на заявените хранителни продукти, същите да са придружени от фактура, двустранно подписана стокова разписка /приемо-предавателен протокол/, съдържаща наименованието на обекта приел стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. Така изготвената стокова разписка ще се издава в два екземпляра - един за изпълнителя и един за обекта (Възложител). В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не по- малко от 80% от целия им срок на годност посочен от производителя. Всеки доставен продукт да бъде придружен от сертификат за качество и документ за произход на стоката, съгласно изискванията на Закона за храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, доказващи качеството на доставяните стоки съобразно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация

Индивидуален номер на процедурата: 0005044
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 30983.40 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи