Община Неделино

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: Изграждане на мостово съоръжение на р. Неделинска, между ул.Напредък о.т. 855 и ул. Крайречна о.т.827 в гр.Неделино, Община Неделино, Област Смолян“

Дата и час на публикуване: 2018-04-27 15:17:53
ID номер: 9075426 Статус: възложена

-      Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21. 05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционите проекти, ЗУТ и подзаконови нормативни актове за прилагането му.

-      Съгласуване на проектите с всички компететни органи съгласно изискванията на нормативните актове.

-      Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство.

-      Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен технически проект по всички проектни части в съответствие с чл. 148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;

-      Изпълнение на Строително мотажни работи;

-      Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация и съдействие при въвеждане на обекта в експлотация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003696
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 54166.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи