Община Неделино

„Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

Дата и час на публикуване: 2018-04-27 14:45:31
ID номер: 9075423 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Неделино по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Неделино” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020,  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките ще бъде в зависимост от

нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Количествата,  посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и не пораждат задължения за Възложителят да ги заявява, нито закупува в пълен обем. Възложителя има право да завишава или намалява количествата на отделните продукти. При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) изпълнителят се задължава незабавно да достави стоката по предварителна, извънредна заявка. При доставяне на заявените хранителни продукти, същите да са придружени от фактура, двустранно подписана стокова разписка /приемо-предавателен протокол/, съдържаща наименованието на обекта приел стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. Така изготвената стокова разписка ще се издава в два екземпляра – един за изпълнителя и един за обекта (Възложител). В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не по-малко от 80% от целия им срок на годност посочен от производителя.

                Всеки доставен продукт да бъде придружен от сертификат за качество и документ за произход на стоката, съгласно изискванията на Закона за храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, доказващи качеството на доставяните стоки съобразно изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003695
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 41750.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи