Община Неделино

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: - „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино“ - „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Неделино – гр. Неделино, с. Средец, с. Еленка и с. Гърнати“ - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на „СОУ" Св. Св. Кирил и Методий" – град Неделино, община Неделино“

Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:43:58
Статус: възложена

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Обект на поръчката – предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

2. Предмет на поръчката:

Предмет на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Неделино, свързани с изготвяне на  заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения с работни заглавия:

  - „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино“

-  „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Неделино – гр. Неделино, с. Средец, с. Еленка и с. Гърнати“

-  „Реконструкция, оборудване  и обзавеждане на „СОУ" Св. Св. Кирил и Методий" – град Неделино, община Неделино“по Мярка 07 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

3. Срок за изпълнение:

            Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора с избрания изпълнител и приключва с предаването на Възложителя на пълен комплект документи - Заявка за окончателно плащане  по договори сключени между Възложителя и Държавен Фонд  «Земеделие» по М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и подписване между страните на тези договори на Приемо-предавателни протоколи,  но не по – късно от предвидения краен срок за приключване на дейностите по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и не по-късно от предвидения в чл. 113, ал. 1 от ЗОП максимален срок за възлагане на обществените поръчки.

            4. Прогнозна стойност- Стойността на поръчката се определя в български лева без вкл. ДДС. Максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявата  e 56 000.00 лв. (петдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС.

4.1. Прогнозна стойност на обществената поръчка е  56 000.00 лв. (петдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС, разпределен както следва:

За Дейност 1:  Предоставяне на консултации, свързани с подготовката на проекта, включващи: подготовка на заявление за кандидатстване за финансово подпомагане, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане –  28 000.00 лв. (двадесет и осем хиляди лева)  без вкл. ДДС;

За Поддейност 1.1: Предоставяне на консултации, свързани с подготовката на проекта, включващи: подготовка на заявление за кандидатстване за финансово подпомагане, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане  за инвестиционно намерение: „Реконструкция на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино“ – 10 000.00 (десет хиляди) лева, без вкл. ДДС;

За Поддейност 1.2: Предоставяне на консултации, свързани с подготовката на проекта, включващи: подготовка на заявление за кандидатстване за финансово подпомагане, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане  за инвестиционно намерение: -  „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Неделино – гр. Неделино, с. Средец, с. Еленка и с. Гърнати“ 8 000..00 ( осем хиляди ) лева, без вкл.ДДС;

За Поддейност 1.3: Предоставяне на консултации, свързани с подготовката на проекта, включващи: подготовка на заявление за кандидатстване за финансово подпомагане, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане  за инвестиционно намерение: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на „СОУ" Св. Св. Кирил и Методий" – град Неделино, община Неделино“  - 10 000.00 ( десет хиляди ) лева, без вкл.ДДС.

За Дейност 2:  Предоставяне на консултации при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане – 28 000.00 лв. (двадесет и осем хиляди лева)  без вкл. ДДС;

 

За Поддейност 2.1: Предоставяне на консултации при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане,за инвестиционно намерение „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Неделино“ – 10 000.00 (десет хиляди) лева, без вкл. ДДС;

За Поддейност 2.2: Предоставяне на консултации при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за 

плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане,за инвестиционно намерение: -  „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Неделино – гр. Неделино, с. Средец, с. Еленка и с. Гърнати“ 8 000.00 ( осем хиляди ) лева, без вкл.ДДС;

За Поддейност 2.3: Предоставяне на консултации при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявки за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане,за инвестиционно намерение: „Реконструкция, оборудване  и обзавеждане на „СОУ" Св. Св. Кирил и Методий" – град Неделино, община Неделино“  - 10 000.00 ( десет хиляди ) лева, без вкл.ДДС.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни дейности. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности, като при формиране на общата цена и съответно цената по дейности не трябва да се надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. Офертата на участник, който предложи цена, надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или този по дейности, ще бъде приета за неподходяща оферта по смисъла на § 2., т. 25 от ДР на ЗОП.

5. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 180 ( сто и осемдесет ) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

 1. Разходи за поръчката:

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

7. Критерий за оценка на офертите

 На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на офертите е "ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО".

Индивидуален номер на процедурата: 0003376
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 56000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79420000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-26 16:45:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
 • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:51:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078004234
  Удостоверено време: 19.02.2018 15:51:39
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 13:51:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:51:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078004238
  Удостоверено време: 19.02.2018 15:51:42
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 13:51:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:51:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078004242
  Удостоверено време: 19.02.2018 15:51:45
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 13:51:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-19 15:51:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078004245
  Удостоверено време: 19.02.2018 15:51:48
  Удостоверено време по UTC: 19.02.2018 13:51:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-10 14:36:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080862003
  Удостоверено време: 10.04.2018 14:36:50
  Удостоверено време по UTC: 10.04.2018 11:36:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №29/28.05.2018г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-27 15:18:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091073998
  Удостоверено време: 27.09.2018 15:18:07
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2018 12:18:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори