Община Неделино

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи на обект: „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местност Леден ВРИС, гр. Неделино, общ. Неделино

Дата и час на публикуване: 2020-03-09 16:06:54
АОП номер: 01019-2020-0002 Статус: затворена

 

В обхвата на поръчката влизат изграждането на следните съоръжения:

-          Отводнителни канавки 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7 покрити с метални решетки;

-          Дренаж 1и 2;

-          Събирателни шахти 1 и 2;

-          Водосток № 1, 2, 3, 4 и 6;

-          Напречна отводнителна решетка 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, и7;

-          Отводнителен сондаж, прокаран от парцел VIII към събирателна шахта 1 и отводняване на кладенец;

-          Канали 1, 2, и 3 за отвеждане към дере на уловените повърхностни и подземни води;

-          Подпорни стени;

-          Анкерно укрепване на участък 2; 

Индивидуален номер на процедурата: 0006066
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 1201000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи