Община Неделино

„ИНЖЕНЕРИНГ: „ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО ПО ПОРЕЧЕНИЕТО НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

Дата и час на публикуване: 2020-01-14 16:09:26
АОП номер: 01019-2020-0001 Статус: прекратена

 

      Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е проектиране  и изпълнение на строителни и монтажни работи за почистване  и укрепване на речното корито на река Неделинска на територията на град Неделино.  

Индивидуален номер на процедурата: 0005881
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 829276.63 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45240000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-10 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи