Община Неделино

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0025- "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа на град Неделино, община Неделино“

Дата и час на публикуване: 2019-12-20 16:02:29
АОП номер: 01019-2019-0011 Статус: възложена

 

Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

45233200 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища”.

 Поръчката е за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа на град Неделино, община Неделино“

Строежът е ІV (четвърта) категория, съгл. Разрешение за строеж № 22 от 20.09.2016г. за ул. „Напредък“ и  Разрешение за строеж № 20 от 20.09.2016г. за ул. „Дельо Войвода“

Индивидуален номер на процедурата: 0005841
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 1044309.39 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233200
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи