Община Неделино

ИНЖЕНЕРИНГ: „ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО ПО ПОРЕЧЕНИЕТО НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

Дата и час на публикуване: 2019-08-28 14:11:27
АОП номер: 01019-2019-0008 Статус: прекратена

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения.  


 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005366
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 829276.63 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45240000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи