Община Неделино

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: Реконструкция на „Спортна площадка“ в УПИ XVII, кв. 113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

Дата и час на публикуване: 2019-07-17 16:46:20
АОП номер: 01019-2019-0007 Статус: възложена

 

строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: Реконструкция на „Спортна площадка“ в УПИ XVII, кв. 113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян“.

Индивидуален номер на процедурата: 0005166
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 1883.39 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи