Община Неделино

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция на „Спортна площадка“ в УПИ XVII, кв. 113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян

Дата и час на публикуване: 2019-07-16 20:52:21
АОП номер: 01019-2019-0006 Статус: възложена

 

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на „строителство”.

Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45236100 „Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки”.

Поръчката е за изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на „Спортна площадка“ в УПИ XVII, кв. 113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян“.

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническата спецификация, приложена към документацията за участие.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005158
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 94169.38 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45236100
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи