Община Неделино

Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино по осем обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция и модернизация на улици - "Стръмни рид", "Райко Даскалов", „Добри Чинтулов“, „Гавраил Генов“. Обособена позиция №2: Реконструкция и модернизация на улици - „Ивайло“, „Йордан Йовков, „Вела Пеева“, „Любен Каравелов, „Свилен Русев“. Обособена позиция №3: Реконструкция и модернизация на улици - „Владимир Заимов“, „Никола Вапцаров“. Обособена позиция №4: Реконструкция и модернизация на улици - „Стефан Караджа“, „П. Р. Славейков“, „Добри Чинтулов“, тупик в гр. Неделино, ул. „Яворов“, ул. с. Върли дол. Обособена позиция №5: Реконструкция и модернизация на улици – с.Средец кв.“Бозови“, с. Средец кв. „Соколови“, с. Средец кв. „Кролеви“, с. Кундево, с. Оградна махала „Карабовска“ Обособена позиция №6: Реконструкция и модернизация на улици – в с. Диманово, в с. Кочани, улица в с. Изгрев, кв. „Минчиви“, с. Дуня. Обособена позиция №7: Реконструкция и модернизация на улици – в с. Бурево, с. Гърнати; Обособена позиция №8: Реконструкция и модернизация на улици в с. Тънка бара, с. Върлино.

Дата и час на публикуване: 2019-03-27 14:12:31
АОП номер: 01019-2019-0003 Статус: възложена

Предвидените видове работи за обектите по всяка обособена позиция за Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино са описани подробно в количествени сметки и включват:
• Механизиран изкоп на земни почви
• Превоз на земни почви на депо до 2 км.
• Доставка и полагане на заклинен трошен камък за основа
• Доставка и полагане на плътен асфалтобетон d=5см
• Полагане на битумен разлив
• Доставка и полагане на бордюри15/25/50 – вибропресовани
• Доставка и полагане на баластра за основа
• Доставка и полагане на бетон В30 за армирана бетонова настилка
• Доставка и полагане на армировка от заварена мрежа
• Премахване на същ. асфалтова настилка

Индивидуален номер на процедурата: 0004800
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 366666.64 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи