Община Неделино

Доставка на автомобилно гориво (безоловен бензин А-95, дизелово моторно гориво) за автомобилите собственост на община Неделино, гр. Неделино и доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детска градина "Пролет" гр. Неделино, общ. Неделино.

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 11:19:18
АОП номер: 01019-2019-0002 Статус: възложена

Обществената поръчка включва доставка на автомобилно гориво, за нуждите на автомобилите собственост на община Неделино, а именно : Бензин А95 и Дизелово моторно гориво и доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на детска градина "Пролет" град Неделино. Място на изпълнение на поръчката - бензиностанциите на изпълнителя разположени на територията на гр. Неделино и страната. Срок за изпълнение на поръчката е 24 месеца от сключването на договора. Прогнозното количество за срока на договора: Дизелово моторно гориво количество 100 000 литра +/- 20%,  Бензин А-95 количество 3 000 литра +/- 20%, Дизелово гориво за отопление 25 000 литра +/- 20%. Прогнозна стойност на поръчката е 190 000.00 лева без ДДС. Зареденото количество и вида на горивото, следва да отговаря на съответните стандарти определени в Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с ПМС № 156. Ценообразуване: цената на колонката на съответното гориво в деня на зареждане с отстъпка в деня на закупуването им в бензиностанция на Изпълнителя. Размерът на търговската отстъпка е фиксиран за целия срок на договора и не може да бъде променян. Продавачът задължително следва да предложи отстъпка за горивата за зареждане. Начин на плащане: Веднъж месечно, с платежно нареждане по банков път, в лева, при условията на отложено плащане –– в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата, придружена с правилно оформени описи на заредените количества. Фактуриране: Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се извършва до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива: 1. номер на фактура на зареденото гориво 2.Регистрационен номер на МПС; 3. Дата и час на зареждане; 4. номер на транзакция; 5. дата и час на фискалния бон; 6. номер на фискалния бон; 7. номер и адрес на търговския обект; 8. търговско наименование на обекта; 9. код на горивото; 10. наименование на горивото; 11. количество; 12.Сума; 13.ДДС; 14.Обща сума; Изпълнителят трябва да осигури достъп до информацията, която съдържа фактурата за изтеклия календарен месец и да я изпрати на посочен от Възложителя електронен адрес в EXCEL формат (електронен вариант на фактурата). Продължителност на периода на доставка 24 месеца, считано от сключването на борсовия договор или до изчерпване на количествата.Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя посредством автоцистерни за доставка и развоз, които да са оборудвани с помпи и пломбирани и калибровани разходомери. При представяне на фактура се предоставя и документ за цена на дизеловото гориво за отопление към датата на всяка доставка. Цените трябва да са крайни и да включват всички разходи за окончателно осъществяване на доставките. Горивото да отговаря на изискванията за качество по БДС и всички нормативни документи, регламентиращи качеството, характеристики, маркировки, съхранение, състав и годност и Наредбата за изискванията за качество на течните горива, реда и начина на техния контрол.

Индивидуален номер на процедурата: 0004755
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 190000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи