Община Неделино

Изграждане и модернизация на пространства и обекти за обществено ползване в община Неделино по две обособени позиции. Обособена позиция №1 - Модернизиране на прилежащо пространство в УПИ I, кв.92 по плана на гр. Неделино. Обособена позиция №2 - Спортно игрище и детска площадка в УПИ II, кв. 45 по плана на гр. Неделино

Дата и час на публикуване: 2018-12-10 14:20:12
АОП номер: 01019-2018-0008 Статус: възложена

Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към документацията за участие - Проектна документация, Количествени сметки и Техническа спецификация. 

Индивидуален номер на процедурата: 0004443
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 357000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи