Община Неделино

Реконструкция на водоснабдителна мрежа на община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик доНР 100М3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, ремонт на ПС и водохващане и доизграждане на водоснабдяване за с. Еленка, общ. Неделино – вътрешна водопроводна мрежа: Клон 1, Клон 1А, и Клон 1Б по две обособени позиции. Обособена позиция № 1- „ Реконструкция на тласкателен водопровод от помпена станция на река Оваджик до НР 100МЗ за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, Ремонт на помпена станция и водохващане.“ Обособена позиция № 2- „ Доизграждане на водоснабдяване на село Еленка, общ. Неделино – вътрешна водопроводна мрежа: Клон 1, Клон 1А и Клон 1 Б“

Дата и час на публикуване: 2018-11-08 13:21:54
АОП номер: 01019-2018-0007 Статус: затворена

Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към документацията за участие - Проектна документация, Количествени сметки и Техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004336
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 553701.32 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45332200
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи