Община Неделино

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени позиции“ както следва: Обособена позиция № 1: „ Доставка на мляко, млечни продукти и масло” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 2: „Доставка на месо и месни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 3: „Доставка на риба, рибни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 4: „Доставка на хляб и храни на зърнена основа” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 5: „Доставка на трайни хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 6: „Доставка на плодове и зеленчуци” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 7: „Доставка на консерви плодови и зеленчукови и други хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Дата и час на публикуване: 2018-08-02 14:12:48
АОП номер: 01019-2018-0004 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е Доставка на хранителни  продукти за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделинопо седем обособени позиции.

Обект на поръчката е ДОСТАВКА  по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 отЗакона за обществените поръчки. Настоящата обществена поръчка ще се възложи, чрез процедура Пряко договаряне с определени лица на основание чл.182, ал.1, т.2 във връзка с чл. 18, т.13, чл.18, ал.7, чл.19, ал.1 и чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки. 

 Доставките на хранителните продукти ще се осъществят периодично по предварителна заявка от домакините по обекти. При доставките за отделните видове продукти трябва да бъдат спазени изискванията към разфасовката и опаковката им, посочени в техническите спецификации на всяка обособена позиция. Всяка доставка да бъде удостоверена с документ, датата на производство на съответния продукт и срока на годност. За всички хранителни продукти трябва да бъдат спазени изискванията за качество, стандартите на съответните производители и действащите нормативни актове в Република България и регламентите на ЕС, регламентиращи производство, предлагането и транспортирането на хранителни продукти в страната.

Видове хранителни продукти, които са предмет на доставката, са подробно описани в  техническите спецификации  приложена към поканата за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0004016
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 256912.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи