Община Неделино

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино по седем обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „ Доставка на мляко, млечни продукти и масло” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 2: „Доставка на месо и месни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 3: „Доставка на риба, рибни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 4: „Доставка на хляб и храни на зърнена основа” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 5: „Доставка на трайни хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 6: „Доставка на плодове и зеленчуци” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино. Обособена позиция № 7: „Доставка на консерви плодови и зеленчукови и други хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 10:25:17
АОП номер: 01019-2018-0003 Статус: прекратена

Предметът на обществената поръчка е Доставка на хранителни  продукти за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Настоящата обществена поръчка е с предмет ДОСТАВКА и съгласно чл.20, ал.2, т.2 във вр. с чл.176 и чл.178 и сл. от ЗОП, ще се възложи, чрез процедура на публично състезание за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Решението, обявлението и цялата документация за участие в обществената поръчка е публикувана и достъпна на електронната страница на Община Неделино, рублика- Профил на купувача - https://sop.bg/nedelino-838/

Предметът на поръчката включва седем обособени позиции, както следва:

            Обособена позиция № 1: „ Доставка на мляко, млечни продукти и масло” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Обособена позиция № 2„Доставка на месо и месни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Обособена позиция № 3„Доставка на риба, рибни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Обособена позиция № 4„Доставка на хляб и храни на зърнена основа” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Обособена позиция № 5„Доставка на трайни хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Обособена позиция № 6„Доставка на  плодове и зеленчуци” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Обособена позиция № 7 „Доставка на консерви плодови и зеленчукови и други хранителни продукти” за нуждите на детските градини и Център за настаняване от семеен тип на територията на Община Неделино.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществят периодично по предварителна заявка от домакините по обекти. При доставките за отделните видове продукти трябва да бъдат спазени изискванията към разфасовката и опаковката им, посочени в техническите спецификации на всяка обособена позиция. Всяка доставка да бъде удостоверена с документ, датата на производство на съответния продукт и срока на годност. За всички хранителни продукти трябва да бъдат спазени изискванията за качество, стандартите на съответните производители и действащите нормативни актове в Република България и регламентите на ЕС, регламентиращи производство, предлагането и транспортирането на хранителни продукти в страната.

При всяка доставка на хранителни продукти се изготвя стокова разписка за получените количества, към която се прилагат съпроводителните документи за качество, срок на годност и произход/сертификат на доставените стоки. Въз основа на всички тези изброени документи изпълнителят издава данъчна фактура за извършените през месеца доставки - за плащане по банков път.

Рекламации за количество и качество се предявяват на Изпълнителя от представител на Възложителя. Подмяната е за сметка на Изпълнителя със съответното качество и количество на продуктите в рамките на съответния ден.

Видове хранителни продукти, които са предмет на доставката, са подробно описани в приложените технически спецификации в документацията за участие

Индивидуален номер на процедурата: 0003840
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 256912.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-10 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи