Община Неделино

Асфалтиране на общински пътища и съпътстващи улици в населените места на територията на община Неделино по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 Асфалтиране на общински път с. Еленка – мах. Фазлево и съпътстващи улици в с. Еленка. Обособена позиция № 2 Асфалтиране на общински път за с. Дуня. Обособена позиция № 3 Асфалтиране на общински път за с. Горен Върли Дол. Обособена позиция № 4 Асфалтиране на общински път за с. Гърнати , мах. Марамати.

Дата и час на публикуване: 2018-06-07 10:10:40
АОП номер: 01019-2018-0002 Статус: затворена

За обособена позиция № 1

Асфалтиране на черен път ( с приблизителна дължина около 2,2 км.) обслужващ голяма частот жителите на с.Еленка и част от жителите на гр.Неделино. С извършването на асфалтирането се цели осигуряване на минимално изискващия се за този клас път видове СМР, както и възстановяване и подобряване на технико-експлоатационното състояние и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасностна движението и добро отводняване на пътя в разглеждания участък. Пътят има важно и значение за Община Неделино и село Еленка, за които това е единствения път за достъп с проектна асфалтобетонна настилка. Минималният габарит на асфалтовата настилка да бъде 2,5м + 1м. банкет (от двете страни по 50см. минимум). Да се оформят земни окопи(канавки) за поемане на повърхностните води. На местата където е необходимо да се поставят водосточни тръби.

За обособена позиция № 2

Асфалтиране на черен път( с приблизителна дължина около 1 км.) обслужващ всички жители на с.Дуня и част от жителите на гр.Неделино. С извършването на асфалтирането се цели осигуряване на минимално изискващия се за този клас път видове СМР, както и възстановяване и подобряване на технико-експлоатационното състояние и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглеждания участък. Пътят има важно и значение за Община Неделино и село Дуня, за които това е единствения път за достъп с проектна асфалтобетонна настлка. Минималният габарит на асфалтовата настилка да бъде 2,5м + 1м. банкет(от двете страни по 50см. минимум). Да се оформят земни окопи(канавки) за поемане на повърхностните води. На местата където е необходимо да се поставят водосточни тръби.

За обособена позиция № 3

Асфалтиране на черен път( с приблизителна дължина около 1 км.) обслужващ всички жители на с.Горен Върли дол и част от жителите на гр.Неделино. С извършването на асфалтирането се цели осигуряване на минимално изискващия се за този клас път видове СМР, както и възстановяване и подобряване на технико-експлоатационното състояние и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглеждания участък. Пътят има важно и значение за Община Неделино и село Горен Върли дол, за които това е единствения път за достъп с проектна асфалтобетонна настилка. Минималният габарит на асфалтовата настилка да бъде 2,5м + 1м. банкет(от двете страни по 50см. минимум). Да се оформят земни окопи(канавки) за поемане на повърхностните води. На местата където е необходимо да се поставят водосточни тръби.

За обособена позиция № 4

Асфалтиране на черен път ( с приблизителна дължина около 1 км.) обслужващ всички жители на мах.Марамати и мах.Мазълци. С извършването на асфалтирането се цели осигуряване на минимално изискващия се за този клас път видове СМР, както и възстановяване и подобряване на технико-експлоатационното състояние и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглеждания участък. Пътят има важно и значение за Община Неделино и село Гърнати, за които това е единствения път за достъп с проектна асфалтобетонна настилка. Минималният габарит на асфалтовата настилка да бъде 2,5м + 1м. банкет(от двете страни по 50см. минимум). Да се оформят земни окопи(канавки) за поемане на повърхностните води. На местата където е необходимо да се поставят водосточни тръби.

Индивидуален номер на процедурата: 0003805
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 273083.33 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233252
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи