Община Неделино

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН

Дата и час на публикуване: 2017-10-18 17:01:35Последна промяна: 2017-10-18 16:56:50
АОП номер: 01019-2017-0005 Статус: възложена

В предмета на поръчката се включва сключване на Договор с гарантиран резултат (ЕСКО ДОГОВОР) с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛ. СМОЛЯН”   във вид, който да позволи достигането на енергопотребление, съгласно Доклади за обследване за енергийна ефективност, намаляване на парниковите емисии, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им; осигуряване на гарантирано намаляване на бъдещите енергийни и финансови разходи при експлоатацията ѝ, като Изпълнителят трябва да осигури икономия, съгласно Докладите за обследване за енергийна ефективност, като едновременно с това се изпълнят описаните в тях съпътстващи ремонтни работи, които да гарантират експлоатационната годност на реализираните енергоспестяващи мерки.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002995
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 269912.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-15 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Добри Личев - гл. експерт ЗОП
  • Телефон/и за контакт: 03072/9292
Документи