Община Неделино

Община Неделино има намерението да кандидатства с проект„Спортна площадка" в УПИ ХVII, кв.113 гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян“, по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Дата и час на публикуване: 2018-07-04 11:07:43
Документи