Община Неделино

„Реконструкция на улична мрежа на територията на община Неделино“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. с проектно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от улична мрежа в гр. Неделино, община Неделино.

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 15:08:36
Документи