Община Неделино

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г.и последващо осъществяване на авторски надзор по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 14:57:12
АОП номер: 01019-2016-0010 Статус: възложена

Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие” с проекти по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на ПРСР 2014-2020 г.и последващо осъществяване на авторски надзор по обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 с работно заглавие Обновяване на гробищни паркове – 2 бр. в гр. Неделино

 

Обособена позиция №2 с работно заглавие Изграждане и обновяване на площади – 12 бр. в населени места на територията община Неделино

 

Обособена позиция №3 с работно заглавие Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинската образователна инфраструктура на територията на община Неделино - ОУ „Васил Левски” с. Средец, ОДЗ 1 и ОДЗ 2

 

Обособена позиция №4  с работно заглавие Ремонт и реконструкция на сградите на кметствата в община Неделино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Индивидуален номер на процедурата: 0002458
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 302700.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:59:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:59:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 17:55:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 17:55:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 17:55:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 17:55:00