Община Неделино

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Неделино, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и подготовка на процедури за избор на изпълнители за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино“

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 14:02:24
АОП номер: 01019-2016-0006 Статус: възложена

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Неделино, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и подготовка на процедури за избор на изпълнители за проект „Реконструкция на водоснабдителна система и съоръжения в с. Козарка, община Неделино“, финансиран със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. Настоящата обществена поръчка включва следните дейности: Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включващи подготовка на заявление за кандидатстване, окомплектоване на документите за кандидатстване, анализ на икономическа и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности, подлежащи за подпомагане Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта, включително подготовката на заявка за плащане и окомплектоването на изискуемите документи за отчитане, както и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители.

Индивидуален номер на процедурата: 0002452
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 93879.84 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79400000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 15:00:00
 • Разяснения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-15 13:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 13:59:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 17:00:00
 • Решение на комисията за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 17:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-12 15:00:00