Община Неделино

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: Изграждане на мостово съоръжение на р. Тикленска, с. Крайна на км 2+700,61 от път SML 3170, гр. Неделино – с. Козарка – с. Тънка бара”, Община Неделино, Област Смолян

Дата и час на публикуване: 2016-03-14 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 12:47:02
АОП номер: 01019-2016-0002 Статус: възложена

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: Изграждане на мостово съоръжение на р. Тикленска, с. Крайна на км 2+700,61 от път SML 3170, гр. Неделино – с. Козарка – с. Тънка бара”, Община Неделино, Област Смолян“ Дейностите, които изпълнителят ще трябва да осъществява са: - Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; - Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; - Получаване (допълване) на разрешение за строеж, въз основа на одобрен работен проект в съответствие с чл. 148 от ЗУТ, съгласно чл. 152, ал. 2 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството; - СМР обекта. - Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; - Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Индивидуален номер на процедурата: 0002448
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 740416.66 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, 71322300, 71200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 15:00:00
 • Задание

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 15:00:00
 • Разяснения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 12:42:02
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-21 17:00:00
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 17:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-01 12:46:49