Община Неделино

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО” ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № 2014BG05FMOP001-03.01-61-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ

Дата и час на публикуване: 2015-08-03 12:00:00Последна промяна: 2017-06-07 11:46:26
АОП номер: 01019-2015-0012 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО” ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № 2014BG05FMOP001-03.01-61-С01 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – Доставка на месо, яйца, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци, пакетирани стоки и подправки, брашно, хляб и хлебни изделия Обособена позиция № 2 – Доставка на консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти. На основание чл.16г от ЗОП възложителят обявява, че обособена позиция № 2 от обществената поръчка е запазена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или техни обединения.

Индивидуален номер на процедурата: 0002444
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 33560.83 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15331420, 15331500, 15322100, 15612100, 15811100, 15100000, 03311000, 03200000, 15872200, 15411200, 15872400
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-03 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 12:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 12:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 12:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 12:00:00
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-08-05 11:39:46
 • Документация за участие в процедурата - Нова

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-05 11:39:46
 • Разяснение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 11:41:35
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-09-11 11:42:09
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 17:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 17:00:00
 • Договор №58 от 07.10.2015г. за ОП №1, ведно с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 11:59:51
 • Договор №59 от 07.10.2015г.за ОП №2, ведно с приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 11:59:51
 • Инф. по чл.22 б, ал.2, т.9 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 11:59:51