Община Неделино

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО – МЕСТНОСТ ХАЛВАДЖИЕВО /ЧЕКАРЕ/ ОБЩ. НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00Последна промяна: 2017-06-07 10:04:05
АОП номер: 01019-2015-0005 Статус: възложена

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО – МЕСТНОСТ ХАЛВАДЖИЕВО /ЧЕКАРЕ/ ОБЩ. НЕДЕЛИНО И СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Индивидуален номер на процедурата: 0002428
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Неделино
Прогнозна стойност: 226352.07 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-27 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 15:00:00
 • Разяснение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-03-21 09:50:13
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 15:50:13
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-03 17:51:46
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 09:52:21
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 15:57:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 15:57:00
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 15:57:00
 • Протокол на комисията №5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 15:57:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-14 15:57:00
 • Договор №57 от 05.10.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-10-06 10:00:38
 • Техническо предложение на изпълнителя

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-06 10:00:38
 • Ценово предложение на изпълнителя

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-06 10:00:38
 • Инф. по чл.22 б, ал.2, т.9 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-10-10 10:00:59
 • Инф.по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 10:59:00