Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД

"Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен ценър и избор на координатор на балансираща група”.

Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:58:03Последна промяна: 2018-01-08 11:57:56
АОП номер: 02715-2018-0001 Статус: прекратена

Обект на настоящата поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените пръчки е доставка на ктивна електрическа енергия, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни действия по предоставяне на услугата, за нуждите на "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД и збор на координатор на балансираща група за нуждите на НДК по две обособени позиции"

Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на балансираща група";

Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна - Фестивален и конгресеб център и избор на балансираща група"

Индивидуален номер на процедурата: 0003256
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 2400000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-08 17:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: ЕЛИЗ РУШИД
 • Телефон/и за контакт: 029166040
Документи
 • Решение за откриване на процедура с предмет: Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761625
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:36
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка с предмет: Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761630
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:39
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедура с предмет: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761632
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:43
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761637
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:45
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761641
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:48
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761642
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:51
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761645
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:53
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи за подготовка на оферта в процедура с предмет: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен център и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 11:57:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076761646
  Удостоверено време: 08.01.2018 11:57:56
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 09:57:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от заседание на комисията, назначена със заповед на Изпълнителния директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-04 14:32:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078393829
  Удостоверено време: 04.03.2018 14:32:40
  Удостоверено време по UTC: 04.03.2018 12:32:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед удължаване срок работа на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 12:25:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078479872
  Удостоверено време: 07.03.2018 12:25:04
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2018 10:25:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисия Заповед № IV-00022/09.02.2018 г. на Изпълнителния директор на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 16:37:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079855814
  Удостоверено време: 27.03.2018 16:37:54
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2018 13:37:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-03-27 16:39:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079855991
  Удостоверено време: 27.03.2018 16:39:25
  Удостоверено време по UTC: 27.03.2018 13:39:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 17:29:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084651083
  Удостоверено време: 01.06.2018 17:29:31
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 14:29:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УТВЪРДЕН ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 17:38:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084651572
  Удостоверено време: 01.06.2018 17:38:57
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 14:38:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 17:39:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084651578
  Удостоверено време: 01.06.2018 17:39:01
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 14:39:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”, в изпълнение на Решение № 865 от 02.08.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-16 17:33:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091646737
  Удостоверено време: 16.10.2018 17:33:01
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2018 14:33:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”, в изпълнение на Решение № 865 от 02.08.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-16 17:33:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091646738
  Удостоверено време: 16.10.2018 17:33:05
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2018 14:33:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за завършване на процедура за възлагане на обществена поръчка: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени гр. София и избор на координатор на балансираща група”. Обособена позиция № 2: "Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени клон Варна – Фестивален и конгресен цент и избор на координатор на балансираща група”, в изпълнение на Решение № 865 от 02.08.2018 г. на Комисия за защита на конкуренцията.

  Вид на документа: Решение за завършване на процедура
  Дата и час на публикуване: 2018-10-16 17:33:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091646740
  Удостоверено време: 16.10.2018 17:33:09
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2018 14:33:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване на открита процедура с предмет:"Доставка на електрическа енергия СРН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „НАЦОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ” ЕАД по две обособени позиции:

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-28 15:24:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093004707
  Удостоверено време: 28.11.2018 15:24:29
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2018 13:24:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-14 12:16:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096815579
  Удостоверено време: 14.03.2019 12:16:45
  Удостоверено време по UTC: 14.03.2019 10:16:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори