Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2018-02-26 12:10:57
ID номер: ОП-35/2018 Статус: възложена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0003393
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи