Многопрофилна транспортна болница - град Пловдив

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за сградата на МТБ – Пловдив

Дата и час на публикуване: 2019-02-19 10:12:01Последна промяна: 2019-02-19 10:11:49
АОП номер: 00831-2019-0003 Статус: приключена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на МТБ - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0004673
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 41110000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Н. Василева
  • Телефон/и за контакт: 032/277-607
Документи